Fogyatékos ellátás

A Kistérségi Egyesített Szociális Intézményen belül működik a fogyatékossággal élők nappali ellátása, amely szociális alapszolgáltatás keretében biztosítja a kistérség területén, saját otthonukban élő, 3. életévüket betöltött, közoktatásban nem részesülő, önellátásra nem képes, vagy önkiszolgálásra részben képes, de felügyeletre szoruló, valamint szociális és mentális támogatásra szoruló fogyatékos, illetve autista személyek számára a napközbeni tartózkodásra, étkezésre, társas kapcsolatokra, alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére való lehetőséget.

Az intézménynek elsődleges és alapvető feladata a fogyatékossággal élő emberek hátrányainak enyhítése, esélyegyenlőségük megalapozása, a társadalom szemléletének megváltoztatása.

A nappali ellátás jelenleg két telephelyen valósul meg:

 • Naposház
  9200 Mosonmagyaróvár, Lengyári u. 2.
 • Autista Ház
  9200 Mosonmagyaróvár, Szent István király u. 155.
  Tel: 06 96 206 446

Szakmai vezető: Borsos Eszter
Tel: 06 96 206 220
E-mail:

Biztosított szolgáltatások:

 • igény szerinti napi háromszori étkezés (egyszeri meleg élelem biztosítása)
 • lehetőség biztosítása alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére
 • szabadidős programok szervezése
 • szükség szerint az egészségügyi ellátás megszervezése, a szakellátáshoz való hozzájutás segítése
 • hivatalos ügyek intézésének segítése
 • munkavégzés lehetőségének szervezése - intézményen belüli szociális foglalkoztatás, vagy szocioterápiás foglalkoztatás keretében
 • életvezetés segítése életvitelre vonatkozó tanácsadás
 • speciális önszerveződő csoportok támogatása (színjátszó kör, tánccsoportok, zenekar, foci csapat, túrázók)
 • Otthonbizottság működésének támogatása
 • egyéni fejlesztő programokra épülő gyógypedagógiai foglalkozások szervezése
 • olyan hétköznapi életfeltételek elérhetőségének segítése, melyek a társadalom megszokott feltételeinek és életmódjának lehető legteljesebb mértékben megfeleljenek
 • társadalmi kapcsolatok megteremtéséhez, társadalmi integrációhoz széleskörű lehetőség biztosítása
 • önrendelkezési jog gyakorlásának biztosítása a személyes mozgás, az idő, a tulajdon felett
 • a hátrányos megkülönböztetés tilalmának érvényesítése
 • a fogyatékos emberek segítése abban, hogy állapotuk és képességeik javítására érdembeli erőfeszítéseket tehessenek

Az intézmény munkanapokon 7.00-16.00 óráig tart nyitva.

Az intézmény megfelelő helyiségekkel rendelkezik közösségi együttlétre, személyi tisztálkodásra, étel melegítésére, tálalására és elfogyasztására, valamint rendelkezik olyan helyiséggel, ami alkalmas szabadidős programok lebonyolítására.

Az intézményben 6-8 fős gondozási csoportok kerülnek kialakításra, a gondozási csoportok tevékenységéért a szociális gondozók felelnek a terápiás munkatárs szakmai irányítása mellett.

A szolgáltatásért az igénybe vevő, vagy kötelezett rendszeres havi jövedelmétől függő személyi térítési díjat kell fizetni. Szabadidős programokban való részvételért eseti térítési díjat kell fizetni.

A szolgáltatás igénybevétele önkéntes, az igénylő személy, cselekvőképtelen, vagy korlátozottan cselekvőképes személy esetében a törvényes képviselő írásbeli kérelmén alapul. A kérelmet az egység vezetőjénél, Borsos Eszternél kell beterjeszteni.

Az igénybevétel kérelem adatlap kitöltésével lehetséges: Kérelem adatlapok

A térítési díjra vonatkozó információkat lásd a rendelet 1. és 2. számú mellékletében: Szociális rendelet (Térítési díjak)