Alapszolgáltatási Centrum

Az Alapszolgáltatási Centrum személyes gondoskodást nyújtó – szociális alapszolgáltatás keretében biztosítja az alábbi szolgáltatásokat: étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, nappali ellátást idősek részére Mosonmagyaróvári Kistérség közigazgatási területén.

Házi segítségnyújtás

9200 Mosonmagyaróvár, Zichy Mihály u. 5.
Elérhetőségek: vezetékes telefon, fax:96-206-041 mobil: 06-20-40-600-60
E-mail:
Vezető: Zimmerer Károlyné

Olyan gondozási forma, amely a jogosult önálló életvitelének fenntartását szükségleteinek megfelelően lakásán, lakókörnyezetében biztosítja.

Az ellátottak köre, vagyis a házi segítségnyújtás során gondoskodunk:

  • azokról az idős személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek, és róluk hozzátartozó, vagy ennek hiányában eltartó nem gondoskodik,
  • azokról a pszichiátriai betegekről, fogyatékos személyekről, valamint szenvedélybetegekről, akik állapotukból adódóan az önálló életvitellel kapcsolatos feladataik ellátásában segítséget igényelnek, de egyébként önmaguk ellátására képesek,
  • azokról az egészségi állapotuk miatt rászoruló személyekről, akik ezt az ellátási formát igénylik, illetve bentlakásos intézményi elhelyezésre várnak.

A házi gondozók az ellátottak lakásán, lakókörnyezetében nyújtanak szükség szerinti segítséget, ezzel elősegítve, hogy a rászorulók önálló életvitelük minél hosszabb ideig fenntartható legyen.

A szolgáltatást nyújtó az ellátott részére szociális segítést és/vagy személyi gondozást nyújt, az Értékelő Adatlap vizsgálatának eredménye alapján:

Szociális segítés keretében:

  • a lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködést,
  • a háztartási tevékenységben való közreműködést, 
  • a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet elhárításában történő segítségnyújtást,
  • szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítését.

Személyi gondozás keretében biztosítjuk:

  • az ellátást igénybe vevővel a segítő kapcsolat kialakítását és fenntartását,
  • a gondozási és ápolási feladatok elvégzését.

Az igénybevétel kérelem adatlapon történik, melyet telefonos időpont egyeztetéssel a kérelmező saját otthonában töltünk ki.

Az igénybevétel kérelem adatlap kitöltésével lehetséges: Térítési díj rendelet

Térítési díjra vonatkozó információkat lásd a rendelet 1. és 2. sz mellékletében: